Septic tank en stapelput

Op tuinpark Lissabon zijn de huisjes niet aangesloten op het riool maar heeft ieder een eigen septic tank. Een septic tank is een tank voor huishoudelijk afvalwater waarin slib bezinkt en organische bestanddelen door rotting vernietigd worden waarna geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Een septic tank fungeert dus als een soort privé-rioolwaterzuiveringsinstallatie. Koester dit prachtige systeem door het goed te verzorgen. Gebruik alleen ecologische middelen, dus geen bleekmiddel of soda in het toilet om schoon te maken. Het ecologisch evenwicht is verstoord en in het ergste geval moet je de septic tank leegmaken en dat is geen fijn werkje.

 

Zo'n tank is een gesloten ecologisch systeem. Het afvalwater afkomstig uit het toilet (=zwart water) wordt gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen van de vloeistof worden gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën die dit grotendeels verteren. Het is dus belangrijk deze bacteriën in leven te houden. Gooi dus geen agressieve schoonmaakmiddelen , zoals chloor in het toilet. Die doden de bacteriën, ook in de septic tank. Het is ook beter om geen wc papier door het toilet te spoelen. Dit is namelijk moeilijk te verteren. Hoe beter de bacteriecultuur haar werk kan blijven doen hoe langer uw septic tank zonder onderhoud blijft functioneren! Bij een juiste installatie stroomt het afvalwater van de keuken en douche (=grijs water) niet in de septic tank maar wordt opgevangen en afgevoerd via de stapelput. Zorg dat u weet of en hoe het zwarte water van het grijze water is gescheiden en waar de septic tank zich bevind. In geval van verstopping overstroming kunt u meteen ingrijpen.

 

Helofytenfilter 

Na de zuivering door de septictank, kan een helofytenfilter na-zuiveren. Dit gebeurt nog niet op tuinpark Lissabon maar zou een goed alternatief kunnen zijn voor een aansluiting op het riool. Een helofytenfilter bestaat uit een filterbed van zand, klei of grinddeeltjes en drijft in het water. Daarop groeien planten als riet, lisdodde en mattenbies. Rond de wortels van de helofyten leven micro-organismen, die de afvalstoffen in het water afbreken en omzetten in voedingsstoffen voor henzelf en voor de planten.

Deze planten leven op de grens van water en aarde. Helofyten hebben vaak een holle stengel, waardoor zuurstof in het water terecht kan komen.  

Menno van de Creade-groep en de werkgroep Natuurlijk Tuinieren bereiden een proef voor met dit systeem op Lissabon.